Pavitra Portal Merit List 2021 Out check here

School Education and Sports Department Government of Maharashtra Check here Merid List @edustaff.maharashtra.gov.in

गैरहजर,रुजू न झालेले उमेदवार यांच्या रिक्त जागेवर शिफारस पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

Pavitra Portal Merit List 2021 Out  Maharashtra Government has been released the latest notification on the Private Management – Recommended Candidate List in Pavitra Portal. So all Candidate who are waiting for Pavitra Portal Merit List PDF  candidates know to visit the Official Website @edustaff.maharashtra.gov.in and download Pavitra Portal Interview List 2021 which given in this article. So all Applicant keep read this article and know all the details about the Shikshak Bharti Pavitra Portal.

Latest Update News Pavitra Portal 2021: Maharashtra Goverment has official released Pavitra Portal 2021 Merit List PDF will be released at edustaff.maharashtra.gov.in login. So all Candidates Keep reading this article and Download Final Pavitra Portal Interview List PDF.

Pavitra Portal Merit List 2021 Released 

उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना

दिनांक २ /०९/२०२१

१ ) पवित्र पोर्टल मार्फत यापूर्वी मुलाखतीशिवाय पदभरतीसाठीची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली आहे. आता मुलाखतीसह पद भरतीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

२ ) मुलाखतीसह पदभरतीमध्ये इयत्ता १ ली ते इयत्ता ५ वी या गटातील जाहिरातीतील एकूण ३८१ पदे रिक्त आहेत. इयत्ता १ ली ते इयत्ता ५ वी या गटातील पदांबाबत मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे इयत्ता १ ली ते इयत्ता ५ वी या गटातील ३८१ रिक्त पदांसाठी मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

3 ) मुलाखतीसह पद भरतीमध्ये इयत्ता ६ वी ते इयत्ता १२ वी गटातील रिक्त पदांसाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे.

4 ) शालेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र दि ८/७/२०२१ नुसार SEBC प्रवर्गातील जागा EWS/GENERAL यापैकी योग्य त्या प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत.

5 ) मुलाखतीसह पद भरतीच्या जाहिरातीमध्ये SEBC या प्रवर्गासाठी जागा असणाऱ्या व्यवस्थापनापैकी ज्या व्यवस्थापनाच्या जाहिरातीमध्ये खुला (समांतर आरक्षणाशिवाय) प्रवर्गासाठी जागा उपलब्ध होत्या, त्या ८२ व्यवस्थापनांसाठी सर्वच उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम दिलेले आहेत. या ८२ व्यवस्थापनांतील SEBC प्रवर्गाचे पदे EWS/GENERAL या प्रवर्गामध्ये वर्ग होत असतील तरी उमेदवारांचे प्राधान्यक्रम पुर्वीच खुल्या प्रवर्गासाठी जाहिरात असल्याने पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.

6)या ८२ व्यवस्थापनांचे स्वतंत्र प्राधान्यक्रम न घेता या ८२ व्यवस्थापनासह अन्य नव्याने प्राधान्यक्रम घेण्याची आवश्यकता नसणाऱ्या उर्वरीत व्यवस्थापनांच्या मुलाखतीसह पद भरतीसाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे.

7)अशा रीतीने एकूण ५६१ व्यवस्थापनांच्या २०६२ रिक्त पदासाठी आज दिनांक २/९/२०२१ रोजी मुलाखतीसह पद भरतीसाठी शिफारस करण्यात येत आहे.

8)या व्यवस्थापनांना मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी एका जागेकरीता १:१० या मर्यादेत ( समांतर आरक्षणासह व उमेदवार उपलब्धतेच्या मर्यादेत ) उमेदवार उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

9)मुलाखत व अध्यापन कौशल्य बाबतची कार्यवाही व्यवस्थापनांकडून दिनांक १३/०९/२०२१ ते दिनांक १४/१०/२०२१ या कालावधीत करण्यात येईल.

10)उमेदवाराने लॉगीन केल्यानंतर गुणवतेनुसार उमेदवार ज्या जास्तीत जास्त १० प्राधान्यक्रमावर मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी पात्र ठरले असेल त्या व्यवस्थापनांची यादी Reports- Interview Recommendation Status – View Recommended Institutes List या बटन वर क्लिक केल्यानंतर दिसेल व संस्थेच्या नावासमोरील शेवटच्या रकान्यातील VIEW वर क्लिक केल्यानंतर सबंधित व्यवस्थापनासाठी संपर्काचा तपशील दिसेल. त्यानुसार आपण पात्र ठरलेल्या संस्थेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी संपर्क साधावा.

11)ज्या उमेदवाराची गुणवतेनुसार मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी शिफारस झाली नाही, त्यांना Reports- Interview Recommendation Status – View Preferancewise Status या बटन वर क्लिक केल्यानंतर शिफारस न होण्याचे कारण दिसेल.

12)उमेदवारांच्या मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी एकूण ३० गुण असतील, उमेदवारांची अंतीम निवड या ३० गुणाच्या आधारे व्यवस्थापनाकडून होईल.

13)मुलाखतीसह पद भरतीकरीता अधिकच्या माहितीसाठी पोर्टल वर अपलोड केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे वाचन करावे.

14)मुलाखतीसह पदभरतीमध्ये SEBC प्रवर्गासाठी जागा असणाऱ्या व्यवस्थापनांपैकी ज्या व्यवस्थापनांकडे जाहिरातीमध्ये खुला(समांतर आरक्षणाशिवाय) प्रवर्गासाठी जागा नाहीत अशा १९६ व्यवस्थापनांसाठी सर्वच उमेदवाराकडून नव्याने स्वतंत्रपणे प्राधान्यक्रम घेण्यात येतील. उमेदवारांनी दिलेल्या मुदतीत प्राधान्यक्रम GENERATE करून LOCK करणे आवश्यक राहील.

15)या १९६ व्यवस्थापनांच्या ७६९ रिक्त पदांसाठी पात्र उमेदवारांना प्राधान्यक्रम देण्यात येतील. या पूर्वी ज्या उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम LOCK केलेले आहेत त्यांना देखील प्राधान्यक्रम बदल /अपडेट करण्याची सुविधा दिली जाईल. जे उमेदवार प्राधान्यक्रम बदल करून LOCK करतील त्यांचे बदल केलेले प्राधान्यक्रम विचारात घेतले जातील. जे उमेदवार प्राधान्यक्रमामध्ये बदल करणार नाहीत त्यांचे पूर्वीचेच LOCK केलेले प्राधान्यक्रम विचारात घेतले जातील.

16)SEBC प्रवर्गातील जागा EWS/GENERAL या प्रवर्गामध्ये वर्ग होत आहेत. त्यामुळे १९६ व्यवस्थापनासाठी सर्वच उमेदवारांकडून नव्याने स्वतंत्रपणे प्राधान्यक्रम घेण्यात येणार आहेत. परंतु अनेक उमेदवारांकडून गैरसमजुतीने वा चुकीने स्व प्रमाणपत्रात चुकीची माहिती भरलेली असल्यामुळे माहितीमध्ये बदल करण्याची मागील २ वर्षापासून विनंती होत आहे. या परिस्थितीत बदलाची मागणी विचारात घेता अशा उमेदवारांना तसा योग्य बदल करण्याची सुविधा देण्यात येईल. याबाबतचा कालावधी पोर्टलवर कळविण्यात येईल.

17)उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम LOCK केल्यानंतर लगेचच या १९६ व्यवस्थापनांना मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी एका जागेकरीता जास्तीत जास्त १:१० या मर्यादेत ( समांतर आरक्षणासह व उमेदवार उपलब्धतेच्या मर्यादेत ) उमेदवार उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

18)गुणवतेनुसार जास्तीत जास्त १० प्राधान्यक्रमावर मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी उमेदवाराची पोर्टल मार्फत त्या त्या व्यवस्थापनांकडे शिफारस होणार आहे.

19)नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून ज्या व्यवस्थापनांनी पवित्र पोर्टलवर जाहिरात दिलेली होती, परंतु या व्यवस्थापनांनी पोर्टल मार्फत पदभरती न करण्याबाबत विविध प्रशासकीय कारणे पदभरतीच्या प्रक्रियेपूर्वी आगाऊ कळविले असल्याने अशा १४ व्यवस्थापनांच्या ४२ पदांसाठी उमेदवारांची मुलाखतीसाठी शिफारस करण्यात आलेली नाही. अशा १४ व्यवस्थापनांच्या ४२ पदांसाठीची यादी माहितीसाठी पोर्टल वर देण्यात येत आहे.

20)निवड प्रक्रियेबाबत काही अडचणी असल्यास संबंधित विभागाच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांशी संपर्क साधावा.

21)उमेदवारांना पवित्र पोर्टल च्या edupavitra@gmail.com वर संपर्क साधता येईल.

तांत्रिक कारणास्तव शिफारस /निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी तसेच इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी या गटातील नियुक्तीसाठी अपात्र ,गैरहजर व रुजू न झालेल्या उमेदवारांच्या रिक्त जागांसाठी राउंड.

१. श्रीमती सोनम जोगदंड यांनी याचिका क्र ११२८५/२०१९ ,श्री यादव ठोंबरे यांनी याचिका क्र १११०८ /२०१९ मध्ये त्यांच्या अर्हतेचे विषय व आरक्षण विचारात घेऊन त्यांच्यापेक्षा कमी गुण असलेल्या उमेदवाराची शिफारस/निवड झाल्यामुळे मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केलेल्या आहेत. तसेच श्रीमती श्रुतिका सव्वालाखे यांनी त्यांची शिफारस/निवड न झाल्याने मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे याचिका ७०५१/२०१९ दाखल केलेली आहे. उक्त दाखल याचिका तसेच अन्य याचिका प्रकरणी पुढील आवश्यक कार्यवाही करावयाची आहे. त्याचप्रमाणे विविध उमेदवारांची प्राप्त निवेदने विचारात घेऊन पवित्र पोर्टल मार्फत शिफारस/निवडीसाठी पात्र उमेदवारांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस करण्याची कार्यवाही खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे.

२. यापूर्वी पवित्र पोर्टल मार्फत शिफारस/निवडीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या पात्र उमेदवारांच्या यादीच्या वेळी संबंधित प्रवर्गाचे आरक्षण व उपलब्ध विषय यानुसार शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमता चाचणी (TAIT) परीक्षेत गुण असताना देखील काही उमेदवारांच्या डेटा मधील तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांची नियुक्तीसाठी पोर्टल मार्फत शिफारस/निवड झालेली नाही. अशा उमेदवारांसाठी सदर राउंड घेण्यात आलेला आहे. या राउंड मध्ये गुणवत्तेनुसार उमेदवार त्या त्या वेळी शिफारस/निवडीसाठी पात्र ठरले असते, म्हणजेच विषय व आरक्षण विचारात घेता cutoff गुणांपेक्षा टेट परीक्षेत अधिक गुण असल्याने शिफारस/निवड होणे आवश्यक होते, अशा उमेदवारांचा विचार करण्यात आलेला आहे. यादीतील उमेदवारांनी कोविड-१९ च्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांचेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी संपर्क साधावा.

३. पवित्र पोर्टल मार्फत मुलाखतीशिवाय पर्याय निवडलेल्या संस्थांतील इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी या गटातील नियुक्तीसाठी शिफारस पात्र उमेदवारांची दिनांक ७/२/२०२० रोजी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर यादीतील उमेदवारांच्या नियुक्तीसाठी संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांनी उमेदवारांची पात्रता पडताळणी करून पात्र असणाऱ्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश दिलेले आहेत. विहित मुदतीनंतर कागदपत्र पडताळणी मध्ये अपात्र ठरलेले,कागदपत्र पडताळणी साठी गैरहजर राहिलेले, नियुक्ती आदेश देऊनही विहित मुदतीत रुजू न झालेले उमेदवार अशा एकूण १९६ रिक्त जागांवर पवित्र पोर्टलमधील यादीतील गुणवत्तेनुसार उर्वरित पात्र उमेदवार संबंधित व्यवस्थापनाच्या मागणीनुसार उपलब्ध करून देण्यासाठी सदर राउंड घेण्यात आलेला आहे.

४. दिनांक ७/२/२०२० रोजी पवित्र पोर्टल मार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीतील अपात्र,गैरहजर,रुजू न झालेले उमेदवार यामुळे यादीतील गुणवत्तेनुसार उर्वरित पात्र उमेदवारांची नियुक्तीसाठी शिफारस/निवड करण्यासाठी शिल्लक आरक्षण, अपात्र,गैरहजर उमेदवार यांच्यामुळे उपलब्ध झालेले आरक्षण व उपलब्ध विषय विचारात घेण्यात आलेले आहेत .

५. इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी या गटातील नियुक्तीसाठी अपात्र,गैरहजर,रुजू न झालेले उमेदवार यांच्यासाठीचा राउंड घेतल्यानंतरही काही समांतर आरक्षण व विषय शिल्लक राहत असल्याने शिल्लक समांतर आरक्षण (माजी सैनिक व भूकंपग्रस्त वगळून) व उपलब्ध विषय विचारात घेऊन Converted Round घेण्यात आलेला आहे.

६. सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय दि २३/१२/२०२० नुसार एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारानी ईडब्लूएस प्रवर्गात केलेला ऐच्छिक बदल विचारात घेऊन शिफारस पात्र उमेदवारांची शिफारस/निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

७. मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल याचिका क्रमांक २७१८/२०२० व अन्य दाखल याचिकांतील निर्णयाच्या अधीन राहून नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची शिफारस/निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

८. मुलाखतीसह पदभरती बाबतच्या सूचना स्वतंत्रपणे देण्यात येतील.

How to Download avitra Portal Merit List Download PDF? 

Those are Candidate Appear Pavitra Portal Exam 2021 who all Candidate Download MAHA TAIT Pavitra Portal Merit List PDF Which Some Steps have given us below

  • Step 1. Candidate visit to Pavitra Portal Official Website edustaff.maharashtra.gov.in
  • Step 2. Open the Home Page on Screen.
  • Step 3. Candidate Find Pavitra Portal Merit List 2021.
  • Step 4. Open to suitable Link given us.
  • Step 5. Candidate Fill Registration Number & date of Birth.
  • Step 6. Click on Submit Button.
  • Step 7. Open and  Show Pavitra Portal 2021 Merit List PDF.
  • Step 8. Candidate Check your Name in List.
Private Management – Recommended Candidate List
Work Flow For Change of Category From SEBC to EWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *