Pavitra Portal Merit List 2021 Out check here

School Education and Sports Department Government of Maharashtra Check here Merid List @edustaff.maharashtra.gov.in

गैरहजर,रुजू न झालेले उमेदवार यांच्या रिक्त जागेवर शिफारस पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

Pavitra Portal Merit List 2021 Out  Maharashtra Government has been released the latest notification on the Private Management – Recommended Candidate List in Pavitra Portal. So all Candidate who are waiting for Pavitra Portal Merit List PDF  candidates know to visit the Official Website @edustaff.maharashtra.gov.in and download Pavitra Portal Interview List 2021 which given in this article. So all Applicant keep read this article and know all the details about the Shikshak Bharti Pavitra Portal.

Latest Update News Pavitra Portal 2021: Maharashtra Goverment has official released Pavitra Portal 2021 Merit List PDF will be released at edustaff.maharashtra.gov.in login. So all Candidates Keep reading this article and Download Final Pavitra Portal Interview List PDF.

Pavitra Portal Merit List 2021 Released 

तांत्रिक कारणास्तव शिफारस /निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी तसेच इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी या गटातील नियुक्तीसाठी अपात्र ,गैरहजर व रुजू न झालेल्या उमेदवारांच्या रिक्त जागांसाठी राउंड.

१. श्रीमती सोनम जोगदंड यांनी याचिका क्र ११२८५/२०१९ ,श्री यादव ठोंबरे यांनी याचिका क्र १११०८ /२०१९ मध्ये त्यांच्या अर्हतेचे विषय व आरक्षण विचारात घेऊन त्यांच्यापेक्षा कमी गुण असलेल्या उमेदवाराची शिफारस/निवड झाल्यामुळे मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केलेल्या आहेत. तसेच श्रीमती श्रुतिका सव्वालाखे यांनी त्यांची शिफारस/निवड न झाल्याने मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे याचिका ७०५१/२०१९ दाखल केलेली आहे. उक्त दाखल याचिका तसेच अन्य याचिका प्रकरणी पुढील आवश्यक कार्यवाही करावयाची आहे. त्याचप्रमाणे विविध उमेदवारांची प्राप्त निवेदने विचारात घेऊन पवित्र पोर्टल मार्फत शिफारस/निवडीसाठी पात्र उमेदवारांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस करण्याची कार्यवाही खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे.

२. यापूर्वी पवित्र पोर्टल मार्फत शिफारस/निवडीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या पात्र उमेदवारांच्या यादीच्या वेळी संबंधित प्रवर्गाचे आरक्षण व उपलब्ध विषय यानुसार शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमता चाचणी (TAIT) परीक्षेत गुण असताना देखील काही उमेदवारांच्या डेटा मधील तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांची नियुक्तीसाठी पोर्टल मार्फत शिफारस/निवड झालेली नाही. अशा उमेदवारांसाठी सदर राउंड घेण्यात आलेला आहे. या राउंड मध्ये गुणवत्तेनुसार उमेदवार त्या त्या वेळी शिफारस/निवडीसाठी पात्र ठरले असते, म्हणजेच विषय व आरक्षण विचारात घेता cutoff गुणांपेक्षा टेट परीक्षेत अधिक गुण असल्याने शिफारस/निवड होणे आवश्यक होते, अशा उमेदवारांचा विचार करण्यात आलेला आहे. यादीतील उमेदवारांनी कोविड-१९ च्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांचेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी संपर्क साधावा.

३. पवित्र पोर्टल मार्फत मुलाखतीशिवाय पर्याय निवडलेल्या संस्थांतील इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी या गटातील नियुक्तीसाठी शिफारस पात्र उमेदवारांची दिनांक ७/२/२०२० रोजी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर यादीतील उमेदवारांच्या नियुक्तीसाठी संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांनी उमेदवारांची पात्रता पडताळणी करून पात्र असणाऱ्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश दिलेले आहेत. विहित मुदतीनंतर कागदपत्र पडताळणी मध्ये अपात्र ठरलेले,कागदपत्र पडताळणी साठी गैरहजर राहिलेले, नियुक्ती आदेश देऊनही विहित मुदतीत रुजू न झालेले उमेदवार अशा एकूण १९६ रिक्त जागांवर पवित्र पोर्टलमधील यादीतील गुणवत्तेनुसार उर्वरित पात्र उमेदवार संबंधित व्यवस्थापनाच्या मागणीनुसार उपलब्ध करून देण्यासाठी सदर राउंड घेण्यात आलेला आहे.

४. दिनांक ७/२/२०२० रोजी पवित्र पोर्टल मार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीतील अपात्र,गैरहजर,रुजू न झालेले उमेदवार यामुळे यादीतील गुणवत्तेनुसार उर्वरित पात्र उमेदवारांची नियुक्तीसाठी शिफारस/निवड करण्यासाठी शिल्लक आरक्षण, अपात्र,गैरहजर उमेदवार यांच्यामुळे उपलब्ध झालेले आरक्षण व उपलब्ध विषय विचारात घेण्यात आलेले आहेत .

५. इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी या गटातील नियुक्तीसाठी अपात्र,गैरहजर,रुजू न झालेले उमेदवार यांच्यासाठीचा राउंड घेतल्यानंतरही काही समांतर आरक्षण व विषय शिल्लक राहत असल्याने शिल्लक समांतर आरक्षण (माजी सैनिक व भूकंपग्रस्त वगळून) व उपलब्ध विषय विचारात घेऊन Converted Round घेण्यात आलेला आहे.

६. सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय दि २३/१२/२०२० नुसार एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारानी ईडब्लूएस प्रवर्गात केलेला ऐच्छिक बदल विचारात घेऊन शिफारस पात्र उमेदवारांची शिफारस/निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

७. मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल याचिका क्रमांक २७१८/२०२० व अन्य दाखल याचिकांतील निर्णयाच्या अधीन राहून नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची शिफारस/निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

८. मुलाखतीसह पदभरती बाबतच्या सूचना स्वतंत्रपणे देण्यात येतील.

How to Download avitra Portal Merit List Download PDF? 

Those are Candidate Appear Pavitra Portal Exam 2021 who all Candidate Download MAHA TAIT Pavitra Portal Merit List PDF Which Some Steps have given us below

  • Step 1. Candidate visit to Pavitra Portal Official Website edustaff.maharashtra.gov.in
  • Step 2. Open the Home Page on Screen.
  • Step 3. Candidate Find Pavitra Portal Merit List 2021.
  • Step 4. Open to suitable Link given us.
  • Step 5. Candidate Fill Registration Number & date of Birth.
  • Step 6. Click on Submit Button.
  • Step 7. Open and  Show Pavitra Portal 2021 Merit List PDF.
  • Step 8. Candidate Check your Name in List.
Private Management – Recommended Candidate List
Work Flow For Change of Category From SEBC to EWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *